పూజ

కేదారేశ్వర వ్రత కల్పము

కార్తీక పౌర్ణమి రోజు కేదారేశ్వర వ్రతము చేసుకుంటారు . ఈరోజు ఇంటిల్లిపాది కఠోర ఉపవాసాలుండి కేదారేశ్వరుని రూపంలోను శివుడిని ధ్యానిస్తారు. ఈ నోము నోచుకున్నవారికి అష్టైశ్వర్యాలకు, అన్నవస్తాలకు లోటుండదని భక్తులకు అపారమైన నమ్మకం. వ్రతం పూర్తి చేసిన అనంతరం చంద్ర దర్శనం చేసుకుని స్వామికి నివేదించిన వాటినే ప్రసాదంగా తీసుకుంటారు. ఈ వ్రత మహత్యం వలననే పార్వతీదేవి శివుని అర్థశరీరాన్ని పొందినదని పురాణ ప్రమాణము. పూజా విధానము – శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం …

కేదారేశ్వర వ్రత కల్పము Read More »

నవగ్రహ స్తోత్రము

నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకముఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ |గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ‖ రవి ప్రార్ధనా శ్లోకముజపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ |తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ‖ చంద్ర ప్రార్ధనా శ్లోకముదథిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవమ్ (క్షీరోదార్ణవ సంభవమ్) |నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ‖ కుజ ప్రార్ధనా శ్లోకముధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ |కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ‖ బుధ …

నవగ్రహ స్తోత్రము Read More »

నిత్య పారాయణ శ్లోకములు

ఉదయము లేచిన వెంటనే ప్రార్ధించే శ్లోకముకరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ |కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ‖[పాఠభేదః – కరమూలే తు గోవిందః ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ‖] భుమి పై కాలు వుంచేటప్పుడు ప్రార్ధించే శ్లోకముసముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే |విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ‖ సూర్యునికి నమస్కరించి ప్రార్ధించే శ్లోకముబ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరమ్ ‖ నమస్కారము చేసుకొని ప్రార్ధించే …

నిత్య పారాయణ శ్లోకములు Read More »

మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రము

ముని ఉవాచకథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర ‖ 1 ‖ బ్రహ్మోవాచదేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే |అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల ‖ 2 ‖ మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ |మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి ‖ 3 ‖ విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ |సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ ‖ 4 ‖ సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదమ్ |తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ ‖ 5 ‖ అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రస్య …

మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రము Read More »

సిద్ధాంతి

సిద్ధాంతి