నవగ్రహ స్తోత్రము

నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకము
ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ |
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ‖

రవి ప్రార్ధనా శ్లోకము
జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ |
తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ‖

చంద్ర ప్రార్ధనా శ్లోకము
దథిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవమ్ (క్షీరోదార్ణవ సంభవమ్) |
నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ‖

కుజ ప్రార్ధనా శ్లోకము
ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ |
కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ‖

బుధ ప్రార్ధనా శ్లోకము
ప్రియంగు కలికాశ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ |
సౌమ్యం సౌమ్య (సత్వ) గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ‖

గురు ప్రార్ధనా శ్లోకము
దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచనసన్నిభమ్ |
బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్ ‖

శుక్ర ప్రార్ధనా శ్లోకము
హిమకుంద మృణాళాభం దైత్యానం పరమం గురుమ్ |
సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ ‖

శని ప్రార్ధనా శ్లోకము
నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ |
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్ ‖

రాహు ప్రార్ధనా శ్లోకము
అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనమ్ |
సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ ‖

కేతు ప్రార్ధనా శ్లోకము
ఫలాశ పుష్ప సంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్ |
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్ ‖

ఫలశ్రుతి
ఇతి వ్యాస ముఖోద్గీతం యః పఠేత్సు సమాహితః |
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతి-ర్భవిష్యతి ‖

నరనారీ-నృపాణాం చ భవే-ద్దుఃస్వప్న-నాశనమ్ |
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టి వర్ధనమ్ ‖

గ్రహనక్షత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్ని సముద్భవాః |
తాస్సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః ‖

ఇతి వ్యాస విరచితం నవగ్రహ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ | 

సిద్ధాంతి

సిద్ధాంతి