నిత్య పారాయణ శ్లోకములు

ఉదయము లేచిన వెంటనే ప్రార్ధించే శ్లోకము
కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ |
కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ‖
[పాఠభేదః – కరమూలే తు గోవిందః ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ‖]

భుమి పై కాలు వుంచేటప్పుడు ప్రార్ధించే శ్లోకము
సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే |
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ‖

సూర్యునికి నమస్కరించి ప్రార్ధించే శ్లోకము
బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరమ్ ‖

నమస్కారము చేసుకొని ప్రార్ధించే శ్లోకము
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ | 
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ, త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ‖

భస్మ ధారణ సమయములో ప్రార్ధించే శ్లోకము
శ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణమ్ |
లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనమ్ ‖

భోజనము ముందు ప్రార్ధించే శ్లోకము
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః ‖

అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః |
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ‖

అన్నపూర్ణే సదా పూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే |
జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి ‖ 

త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే |
గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ‖

భోజనానంతరము ప్రార్ధించే శ్లోకము
అగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనమ్ |
ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరమ్ ‖

సంధ్యా దీప దర్శన సమయములో ప్రార్ధించే శ్లోకము
దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహం |
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమోఽస్తుతే ‖

నిద్ర కు ఉపక్రమించే ముందు ప్రార్ధించే శ్లోకము
రామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం |
శయనే యః స్మరేన్నిత్యమ్ దుస్వప్న-స్తస్యనశ్యతి ‖

అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం
అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ‖

కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ‖

సిద్ధాంతి

సిద్ధాంతి